หน้าแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายชัยอนันต์ กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ผู้นำท้องที่และพนักงานส่วนตำบล ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

 


 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วและพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรพระชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดประชาคมาราม ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายกุศล อินทะวุธ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกดอกดาวเรือง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วได้จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว และนายบุญเลิศ นามบัญฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วย รองนายก หัวหน้าส่วนและพนักงานองค์การบริหสารส่วนตำบลงิ้ว ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ณ วัดใหม่อัมพร บ้านหนองม่วงใหญ่
 • ตู้ปันสุข

  นายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว รองปลัด และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมปันสุข นำอาหาร ของใช้ในครัวเรือน ขนมและนม มาเติมตู้ปันสุข เพื่อปันให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
  #ขอบคุณที่ร่วมปันสุข
  #ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ
 • มอบถุงยังชีพ

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มอบถุงยังชีพ) ในเขตพื้นที่ อบต.งิ้ว ทั้ง 14 หมู่บ้าน จำนวน 992 ราย
 • ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
 • โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง
  ประจำปีงบประมาณ 2563
  กิจกรรรม ฝึกอบรมอาสาสมัครพ่นสารเคมีควบคุมโรคระบาด
  วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  ประจำปีงบประมาณ 2563
  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  ระหว่างวันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • อำเภอห้วยแถลง ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลงและองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้จัดทำโครงการ "อำเภอห้วยแถลง ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด" เพื่อมอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อาหาร ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 • มอบถุงยังชีพ

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดย นายกุุศล อินทะวุธ นายก อบต.งิ้ว ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 (มอบถุงยังชีพ) จำนวน 14 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 300 ราย
 • พ่นยาฆ่าเชื้อ

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดย นายกุุศล อินทะวุธ นายก อบต.งิ้ว ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 (มอบถุงยังชีพ) จำนวน 14 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 300 ราย

 • นที่ 3 สิงหาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่าง
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

  เพื่อเป็นการน้อมเกล้าจารึกพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรและสรรพชีวิต ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว จึงจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคารบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3) ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
 • โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562

  ผลจากการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกและการประเมินพื้นที่เสี่ยง มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงควรมุ่งเน้นในการป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทั้งภายในบ้าน ชุมชน สถานที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว จึงจัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3) ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (19)
 • โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

  ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์ รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถช่วยทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลประชากรสัตว์จะนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว จึงจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3) ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
 • โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562

  เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ให้มีความยั่งยืน เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล โดยนำยุทศาสตร์การดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำใช้ใหม่ (ยุทธศาสตร์ 3 R) องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม และประชาชนร่วมใจลดปริมาณขยะและแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างรายได้และความคุ้มครองให้กับสมาชิกในครัวเรือน ตามอำนาจหน้าที่ ในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2) ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) (18)
 • โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วร่วมใจทำความสะอาด สานต่อความดีของพ่อ(Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2562

  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้เห็นถึงความสำคัญในส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดภายในองค์กรและประชาชนทั่วไป จึงร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เครือข่าย และภาคเอกชน ร่วมดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด น่าอยู่น่าอาศัย สังคมสงบสุขและปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วจึงจัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วร่วมใจ ทำความสะอาด สานต่อความดีของพ่อ(Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามอำนาจหน้าที่ ในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2) ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) (18)

            องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว และพนักงานส่วนตำบล ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

Visitors: 25,525