หน้าแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว และพนักงานส่วนตำบล ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรม เพื่อให้ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบได้ ให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
Visitors: 10,503