google-site-verification: google5bd9b9a3fa4582b5.html

หน้าแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว และพนักงานส่วนตำบล ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว และนายบุญเลิศ นามบัญฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วย รองนายก หัวหน้าส่วนและพนักงานองค์การบริหสารส่วนตำบลงิ้ว ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ณ วัดใหม่อัมพร บ้านหนองม่วงใหญ่
 • ตู้ปันสุข

  นายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว รองปลัด และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมปันสุข นำอาหาร ของใช้ในครัวเรือน ขนมและนม มาเติมตู้ปันสุข เพื่อปันให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
  #ขอบคุณที่ร่วมปันสุข
  #ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ
 • มอบถุงยังชีพ

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มอบถุงยังชีพ) ในเขตพื้นที่ อบต.งิ้ว ทั้ง 14 หมู่บ้าน จำนวน 992 ราย
 • อำเภอห้วยแถลง ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลงและองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้จัดทำโครงการ "อำเภอห้วยแถลง ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด" เพื่อมอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อาหาร ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 • มอบถุงยังชีพ

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดย นายกุุศล อินทะวุธ นายก อบต.งิ้ว ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 (มอบถุงยังชีพ) จำนวน 14 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 300 ราย
 • พ่นยาฆ่าเชื้อ

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดย นายกุุศล อินทะวุธ นายก อบต.งิ้ว ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 (มอบถุงยังชีพ) จำนวน 14 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 300 ราย
 • ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
 • โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง
  ประจำปีงบประมาณ 2563
  กิจกรรรม ฝึกอบรมอาสาสมัครพ่นสารเคมีควบคุมโรคระบาด
  วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  ประจำปีงบประมาณ 2563
  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  ระหว่างวันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Visitors: 10,578