เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ตำบลงิ้ว  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๔๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๗๕๖๑๖๔ 

e-mail : saraban@abtngiew.go.th

Visitors: 27,853