ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  • ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานมตาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

  • ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐

  • ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปี๒๕๖๐

  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

                                  ประชาสัมพันธ์                   
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วประจำปี พ.ศ.2560 ให้ผู้ที่มีทรัพย์สิน  ประเภท  ที่ดิน  โรงเรือน  และป้าย  ติดต่อยื่นแบบ  และชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้ตามวันและเวลาดังนี้                                
       
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินผู้ที่ประกอบการค้า  เลี้ยงสัตว์  ประกอบการพาณิชย์   หรือมีทรัพย์สินที่ เข้าข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้  ตั้งแต่  เดือนมกราคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   ในวันเวลาราชการ  หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย                                

2. ภาษีบำรุงท้องที่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึงเดือน  เมษายน พ.ศ.  2560 ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน
                               
3. ภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย  ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้   ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  ในวันเวลาราชการ  หากเกินกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 10 ของค่าภาษีและร้อยละ 2 ต่อเดือน ของค่าภาษี    

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ติดต่อขอใบอนุญาต  ภายใน 30 วันนับ ตั้งแต่วันที่ประกอบกิจการ        สำหรับผู้ที่เคยขอใบอนุญาตแล้ว  ขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายใน  15  วัน   นับตั้งแต่ วันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
                                                                                        
เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุณานำใบเสร็จรับเงินประจำปี  2559  มาติดต่อด้วยทุกครั้ง                                
                                    
*หมายเหตุ*                                          
ในการชำระภาษีทุกประเภท  กรุณา นำบัตรประชาชนเจ้าของทรัพย์สิน  และบัตรประชาชนผู้มาติดต่อ  มาด้วย                                
                                    
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่                                    
งานจัดเก็บรายได้    กองคลัง     องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว โทร  044-756-163

Visitors: 10,503