ข่าวประชาสัมพันธ์

                                  ประชาสัมพันธ์                   
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วประจำปี พ.ศ.2560 ให้ผู้ที่มีทรัพย์สิน  ประเภท  ที่ดิน  โรงเรือน  และป้าย  ติดต่อยื่นแบบ  และชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้ตามวันและเวลาดังนี้                                
       
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินผู้ที่ประกอบการค้า  เลี้ยงสัตว์  ประกอบการพาณิชย์   หรือมีทรัพย์สินที่ เข้าข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้  ตั้งแต่  เดือนมกราคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   ในวันเวลาราชการ  หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย                                

2. ภาษีบำรุงท้องที่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึงเดือน  เมษายน พ.ศ.  2560 ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน
                               
3. ภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย  ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้   ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  ในวันเวลาราชการ  หากเกินกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 10 ของค่าภาษีและร้อยละ 2 ต่อเดือน ของค่าภาษี    

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ติดต่อขอใบอนุญาต  ภายใน 30 วันนับ ตั้งแต่วันที่ประกอบกิจการ        สำหรับผู้ที่เคยขอใบอนุญาตแล้ว  ขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายใน  15  วัน   นับตั้งแต่ วันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
                                                                                        
เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุณานำใบเสร็จรับเงินประจำปี  2559  มาติดต่อด้วยทุกครั้ง                                
                                    
*หมายเหตุ*                                          
ในการชำระภาษีทุกประเภท  กรุณา นำบัตรประชาชนเจ้าของทรัพย์สิน  และบัตรประชาชนผู้มาติดต่อ  มาด้วย                                
                                    
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่                                    
งานจัดเก็บรายได้    กองคลัง     องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว โทร  044-756-163

 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีฬาบ้านโนนรัง ม.7
 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีฬาบ้านโนนงิ้ว ม.12
 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีฬาบ้านหนองม่วงใหญ่ ม.1
 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีฬาบ้านหัวทะวง ม.10
 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีฬาบ้านหัวอ้อ ม.3
 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีฬาบ้านนาตะคุ ม.6
 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีฬาบ้านหนองม่วงหวาน ม.2
 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีฬาบ้านจอมศรี ม.4
 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีีฬาบ้านหนองนาพัฒนา ม.11
 • ข้อมูลลานกีฬา

  ลานกีฬาบ้านใหม่พุทไธจารย์ ม.5
 • ประกาศ

  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 • ประกาศ

  ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์

  การท่องเที่ยวงานบุญประเพณีที่สำคัญในเขตพื้นที่ องต.งิ้ว ประจำปี 2562
 • การท่องเที่ยว

  บุญประเพณีในเขตพื้นที่ อบต.งิ้ว
 • ประชาสัมพัน์

  การรับลงทะเบียนผู้พิการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 • ส่งเสริมกลุ่่มอาชีพ

  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 • การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

  กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่
 • การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

  กลุ่มการทอผ้าไหมและมัดหมี่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว พร้อมด้วยสตรีชาวตำบลงิ้วเข้าร่วมรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอห้วยแถลง ประจำปี 2562
 • ถวายเทียนพรรษา

  กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ณ วัดใหม้อัมพร บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 • อบรมคุณธรรม

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 • เจริญพระพุทธมนต์

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ วัดบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 • ประชาสัมพันธ์

  5 เรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสูงวัย
 • โครงการศึกษาดูงาน

  โครงการอบรมศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562
Visitors: 27,893