ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

ตำบลงิ้ว เป็นตำบลที่ตั้งมานานแล้วตั้งมาพร้อมกับอำเภอห้วยแถลง ซึ่งแยกมาจากอำเภอพิมาย ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้วยแถลง ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ 3 บ้านหัวอ้อ หมู่ 4 บ้านจอมศรี หมู่ 5 บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ 6 บ้านนาตะคุ หมู่ 7 บ้านโนนรัง หมู่ 8 บ้านหนองนา หมู่ 9 บ้านดอนทะยูง หมู่ 10 บ้านหัวทะมวง หมู่ 11 บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ 12 บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 14 บ้านหนองม่วงงาม

 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนที่ราบสูงและเป็นที่ดอนสลับกัน สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 160 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 28,125 ไร่ ของอำเภอห้วยแถลง    พื้นที่บางแห่งยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าพิมายแปลง 2 โซนซี) ทำเลที่ตั้งตำบลงิ้ว เป็น 1 ใน 10 ตำบล        ในเขตอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลงิ้ว มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้   

         Ø  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    พื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

         Ø  ทิศใต้             ติดต่อกับ    พื้นที่ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Ø  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   พื้นที่ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Ø  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   พื้นที่ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์ติดต่อ 044-756-163

e-mail / ngiw2015@gmail.com


          

Visitors: 28,058