สภาพทั่วไป

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเป็นที่ดอนสลับกัน มีเนื้อที่ 45 ตร.กม. หรือประมาณ 28,125 ไร่

                                     แผนที่สังเขปแสดงพื้นที่ตำบลงิ้ว

 

 

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง และ ต.โนนตูน อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง และ ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,726 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ออกไปทางหลังสถานีรถไฟแล้วข้ามทางรถไฟผ่านสหกรณ์อำเภอ แล้วตรงไปผ่านตำบลตะโก ด้วยเส้นทางถนนลาดยาง ประมาณ 8 กม. ก็จะเข้าสู่ตำบลงิ้ว


         1. ลักษณะภูมิประเทศ  

พื้นที่ทางกายภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและเป็นที่ราบสูงสลับกัน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๖๐ เมตร ลักษณะเหมือนกระทะคว่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา ที่ดอนใช้ปลูกพืชไร่         และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ในเขตนี้จะแห้งแล้งซ้ำซากขาดความอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นที่ได้ฝนน้อยและมีแหล่งน้ำที่อาศัยในการเกษตรกรรมเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คือ ลำห้วยตะโกและลำมาศบางช่วง

2. ลักษณะภูมิอากาศ

         สภาพทางภูมิอากาศ ของตำบลงิ้ว  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะทางภูมิอากาศแบบมรสุม 3 ฤดู คือ

Ø ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม  อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป และในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด

Ø ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม  เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น ลมร้อนและชื้นจากมรสุมอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทยและร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้      ของประเทศไทย จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในระยะนี้จึงมีความชุ่มชื้นมาก ทำให้มีฝนตกมากตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนตุลาคม หลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดน้อยลง 

Ø ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่ากำหนดนี้ได้         ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ถ้าแผ่ลงมาช้าฤดูหนาวจะเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

         3. ลักษณะของดิน

                   ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การทำการเกษตร และเพาะปลูกข้าว

4. ลักษณะของแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

1. ลำมาศ ไหลผ่าน บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3, บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ,บ้านหนองนา หมู่ที่ 8,บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 บ้านหัวทะมวง  หมู่ที่ 10 และบ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11

2. ลำห้วยตะโก ไหลผ่าน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1,บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 บ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6, บ้านหนองนา หมู่ที่ 8, บ้านหนองนาพัฒนา  หมู่ที่  11 และบ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่ 12

3. ลำห้วยไธจารย์ ไหลผ่านบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2, บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13

4. ลำห้วยลูกนก ไหลผ่าน บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1, บ้านจอมศรี  หมู่ที่ 4, บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5, บ้านหนองลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 13

5. ลำห้วยปูน ไหลผ่าน บ้านหนองนา  หมู่ที่ 8 และบ้านดอนทะยูง  หมู่ที่ 9

5. ลักษณะของไม้และป่าไม้

          ป่าไม้เบญจพันธ์ป่าไม้สาธารณะ

บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1,  บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5,  บ้านหนองนา  หมู่ที่ 8, และบ้านหนองลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 13 

 

Visitors: 25,527