สภาพทางสังคม

ประชากร

      ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

          ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน 14 หมู่บ้าน  และมีจำนวนประชากรและครัวเรือนสำรวจจากรายงานสถิติจำนวนประชากรตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2559 จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,700 คน แยกเป็นชาย 4,358 คน ประชากรหญิง  4,342 คน  จำนวนครัวเรือน 2,130 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 193.33 คน/ตร.กม. (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)

การศึกษา

       - โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
       - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 3 แห่ง
       - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
       - ศูนย์กลางเรียนชุมชม - แห่ง
       - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
       - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 14 แห่ง
       - หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล - แห่ง

    สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

       - วัด/สำนักสงฆ์ 11 แห่ง
       - มัสยิด - แห่ง
       - ศาลเจ้า - แห่ง
       - โบสถ์ 1 แห่ง

    สาธารณสุข 

       - โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
       - สถานีอนามัย 2 แห่ง
       - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
       - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละหนึ่งร้อย 

Visitors: 28,058