สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

          6.1 การเกษตร

Ø  อาชีพทำนา                     ได้แก่     ข้าวนาปี, ข้าวนาปรัง

Ø  อาชีพทำสวน          ได้แก่     แตงน้ำหยด, ถั่วฝักยาว, บวบ, สาลี, มะละกอ, กล้วย

Ø  อาชีพทำไร่            ได้แก่     อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ยูคาลิปตัส

6.2 การประมง

          -

6.3 การปศุสัตว์

Ø  อาชีพเลี้ยงสัตว์        ได้แก่     วัว, ควาย, หมู, ไก่, เป็ด, ปลา

6.4 การบริการ

Ø  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                           จำนวน      1   แห่ง

Ø โรงสี(ขนาดเล็ก,กลาง)                     จำนวน     45  แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

          -

6.6 อุตสาหกรรม

          -

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                   - การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มประเภท 46 กลุ่ม

       แยกประเภทกลุ่มดังนี้

          Ø กลุ่มอาชีพ                                 จำนวน     16   กลุ่ม

         Ø กลุ่มออมทรัพย์                            จำนวน     11   กลุ่ม             

         Ø กลุ่มอื่นๆ                                    จำนวน     19   กลุ่ม

          6.8  แรงงาน

                   - ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ไร่อ้อย, 


ทรัพยากรธรรมชาติ

           9.1 น้ำ

           แหล่งน้ำธรรมชาติ

          Ø  ลำน้ำ, ลำห้วย    มีลำน้ำไหลผ่าน 5 สาย

             ลำปลายมาศ   ไหลผ่านหมู่ที่ 9, 8, 11, 5 สภาพลำน้ำเป็นลำน้ำธรรมชาติ

*  ลำห้วยตะโก กว้าง 15 เมตร  ยาว 12,000 เมตร 2.3 เมตร  

                  ไหลผ่านหมู่ที่ 12, 6, 4, 8, 11, 5  สภาพลำน้ำขุดลอกขึ้นมาใหม่

*  ลำห้วยไธจารย์  กว้าง 15 เมตร  ยาว 5,000 เมตร  ลึก 2 เมตร  

                  ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 5  สภาพลำน้ำขุดลอกขึ้นมาใหม่    

*  ลำห้วยลูกนก  กว้าง 15 เมตร  ยาว 3,000 เมตร  ลึก 2 เมตร

                  ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 4, 13, 5  สภาพลำน้ำขุดลอกขึ้นมาใหม่

*  ลำห้วยปูน  กว้าง 15 เมตร  ยาว 4,000 เมตร  ลึก 2 เมตร     

    ไหลผ่านหมู่ที่ 8, 9  สภาพลำน้ำขุดลอกขึ้นมาใหม่

           แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          Ø  ฝาย                                                 จำนวน    27    แห่ง   

     *  ฝาย คสล.                                      จำนวน      5   แห่ง    

     *  ฝาย ดิน                                         จำนวน    22    แห่ง

          Ø  บ่อน้ำตื้น                                             จำนวน    17    แห่ง                

          Ø  บ่อบาดาล                                            จำนวน    44   แห่ง  

Ø  ถังเก็บน้ำ คสล.                                    จำนวน     27    แห่ง

Ø  อ่างเก็บน้ำ                                          จำนวน      3    แห่ง

Ø  สระหนองสาธารณะ                               จำนวน    37    แห่ง   

Ø  คลองส่งน้ำ                                         จำนวน      5    แห่ง

Ø  ถังฉาบปูน                                           จำนวน     31    แห่ง

9.2 ป่าไม้

         Ø ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วมีพื้นที่ป่า  จำนวน  1,164 ไร่

          9.3 ภูเขา

         Ø ในพื้นที่ไม่มีภูเขา

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

          ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

             *  ป่าไม้และที่สาธารณะ                            จำนวน    1,164 ไร่

             *  แหล่งน้ำต่างๆ                                    จำนวน      565   ไร่

          Ø ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ได้แก่  ดิน น้ำ ต้นไม้ ป่าไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  

Visitors: 23,770