การบริการพื้นฐาน

 การบริการพื้นฐาน 

    การคมนาคม การคมนาคมที่ใช้ติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด ตลอดจนการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านใช้ถนนและเส้นทางดังนี้

      - ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบทหมายเลข 4006นม
      - ถนนลูกรัง จำนวน    -  สาย
      - ถนนคอนกรีต จำนวน   24  สาย
      - ถนนลาดยาง จำนวน    2  สาย
      - ถนนหินคลุก จำนวน    -  สาย
      - ถนนอื่นๆ จำนวน   46  สาย
                การโทรคมนาคม

      - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน   -  แห่ง
      - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน   -  แห่ง   การไฟฟ้า

     มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน ครบทุกหลังคาเรือน    แหล่งน้ำธรรมชาติ

      - ลำน้ำ, ห้วย บึง, หนอง จำนวน  26  สาย
      - บ่อบาดาล จำนวน  10  แห่ง


   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

      - ฝาย จำนวน   -  แห่ง
      - บ่อน้ำตื้น จำนวน   -  แห่ง
      - บ่อน้ำบาดาล จำนวน   -  แห่ง
      - อ่างเก็บน้ำ จำนวน   -  แห่ง
      - การประปา       
      - ประปาหมู่บ้าน จำนวน   12  หมู่บ้าน
    - ประปาภูมิภาค จำนวน   -  
หมู่บ้าน

 

Visitors: 23,774