การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

(1) อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่อาคารไม่ เกิน 150 ตารางเมตร

(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน 100 ตารางเมตร

(3) อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร

(4) รั้วกำแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย

(5) หอถังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร

ซึ่งจะก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว โดยไม่ต้องยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ เพียงแต่ยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดงแนวเขตที่ดิน “แปลนพื้นชั้น ล่าง” และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขป - กรณีพื้นที่ของอาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา ณ ที่ทำการ อบต.ไม่เกิน 2 วันทำการ

หมายเหตุ - กรณีปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) และต่อมา ประสงค์จะได้ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้า พนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตให้ก็ได้

Visitors: 27,854