กิจกรรม อบรมให้ความรู้ อสม. เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูก

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่  ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้            แก่ อสม.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูก

Visitors: 23,774