google-site-verification: google5bd9b9a3fa4582b5.html

อบรมให้ความรู้แก่แกนนำพ่นหมอกควันกำจัดยุง

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่  ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้            แก่ อสม.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  เรื่อง แนวทางการพ่นหมอกควันอย่างถูกวิธี
Visitors: 10,552