โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2559

จากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่31  สิงหาคม 2558  พบจำนวนผู้ป่วยสะสม 59,432 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 91.26   อัตราป่วยตาย  ร้อยละ 0.08  และขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก  และในปี พ.ศ. 25๕8  บ้านนาตะคุ  หมู่ที่  6  ตำบลงิ้ว  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ซึ่งมีประชากรหนาแน่น  และระบบการระบายน้ำเสียในหมู่บ้านไม่สะดวกทำให้เกิดน้ำขัง        เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคได้

          การส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการรณรงค์ คือ  กิจกรรม Big Cleaning Day  เป็นการสื่อสาร ให้ประชาชนมีนิสัยการเก็บ คือ เก็บน้ำให้มิดชิดปิดฝาภาชนะ ที่ปิดไม่ได้ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำ            เป็นประจำทุกสัปดาห์เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพักและเก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้   องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว   จึงจัดทำโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)  ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2559  ขึ้น  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระถึงการทำความสะอาด  จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

2.  วัตถุประสงค์

          2.1  เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย   

          .2  เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

          2.๓  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม  ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
Visitors: 28,058