กิจกรรมหยอดเฮอร์มิโอพาทีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

         องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่   ออกบริการหยอดเฮอร์มิโอพาที เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

Visitors: 25,525