กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

        องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่   ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ที่เป็นโรคเบาหวาน  หอบหืด  ความดันโลหิตสูง

Visitors: 28,059