google-site-verification: google5bd9b9a3fa4582b5.html

กิจกรรมการรักษา และติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียง

     องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่  ออกบริการรักษาและติดตามผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  เพื่อเป็นการดูแลแบบเชิงรุก และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยในพื้นที่

Visitors: 10,552