กิจกรรมการรักษา และติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียง

     องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่  ออกบริการรักษาและติดตามผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  เพื่อเป็นการดูแลแบบเชิงรุก และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยในพื้นที่

Visitors: 27,853