google-site-verification: google5bd9b9a3fa4582b5.html

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

Visitors: 10,552