แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

Visitors: 11,798