แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

Visitors: 27,854