โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ปัจจุบันมีจำนวนประชากร 8,730 คน มีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวน 7.94 ตัน/วัน (อัตราส่วน 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน) และมีแนวโน้มจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี  ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีในพื้นที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย  ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชากรในเขตพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะ การคัดแยก และการลดปริมาณขยะภายในเขตพื้นที่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการทิ้งขยะ  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

          2.2 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

          2.3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม

3.  เป้าหมาย                                  

          อาสาสมัครลดปริมาณขยะในชุมชน  จำนวน  140  คน

4.  แผนการดำเนินการ

          4.1  ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดทำโครงการ

          4.2  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

          4.3  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครลดปริมาณขยะในชุมชน

          4.4  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

                   4.4.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและลดปริมาณขยะในชุมชนให้กับอาสาสมัครลดปริมาณขยะในชุมชน

                   4.4.2 อาสาสมัครลดปริมาณขยะในชุมชนถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน

          4.5  ติดตามและประเมินผล

                   4.5.1 จัดเก็บฐานข้อมูลด้านขยะ

                   4.5.2 ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

5.  พื้นที่ดำเนินการ

          เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

          วันที่  1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560

7.  งบประมาณ

          เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ประจำปีงบประมาณ  2560  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ  รายละเอียดตามผนวกแนบท้ายโครงการ

8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

          9.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วมีปริมาณที่ลดลง

          9.3 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม
Visitors: 25,527