ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ได้ดำเนินการตามกระทรวงหมาดไทยได้กำหนดนโยบายการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน และให้มีการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และเพื่อเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุกในการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว และมีประชาชนได้มาขอรับบริการในรอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงเดือน มิถุนายน ดังนี้  

1.งานขออนุญาตก่อสร้าง    48  ราย

2.ขอเอกสาร ภบท 5.      188 ราย

3.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด    52 ราย

4.ลงทะเบียนผู้สูงอายุ          20 ราย

5.ลงทะเบียนผู้พิการ            8 ราย

6.ขอทะเบียนพานิชย์            5 ราย

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วจึงขอรายงานสรุปผลยอดจำนวนผู้มาขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงเดือน มิถุนายน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มาขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  จำนวน 321 ราย  

Visitors: 23,770