โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2561

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญและต้องร่วมมือแก้ไข           กันอย่างเต็มความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราเริ่มเปลี่ยนไป ทำให้เกิดขยะมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วย  ผลกระทบที่ตามมา  มีทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุรำคาญ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค  เสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ  และสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  อย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนองค์ประกอบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะฝอยมูลที่เกิดขึ้น  โดยสามารถนำขยะจำพวกพลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม            มารีไซเคิลได้ ร้อยละ 30 – 35 และนำขยะอินทรีย์หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้มาหมักทำปุ๋ยได้ร้อยละ 45 - 50 แต่ปัจจุบันอัตราการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  มีเพียงร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการกลับมาใช้ประโยชน์ได้ หากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยก  ลดปริมาณ  ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยเริ่มจากตนเอง  ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน สถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งองค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน   ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ และยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณต่างๆ  ตลอดจนเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

          องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ปัจจุบันมีจำนวนประชากร 8,730 คน มีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวน 7.94 ตัน/วัน (อัตราส่วน 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน) และมีแนวโน้มจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี  ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีในพื้นที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย  ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชากรในเขตพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะ การคัดแยก และการลดปริมาณขยะภายในเขตพื้นที่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการทิ้งขยะ  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วขึ้น

Visitors: 27,893