ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

 • นายชัยอนันต์ กรางชณีย์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
  088-672-5704
 • นายฐานทัพพ์ หมั่นแสวงศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
  087-2448244
 • นายอรุณ ชุ่มกลาง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
  087-9663028
 • นายอภิวัฒน์ ขันแข็ง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
  088-472-1451
Visitors: 28,059