ประชุมประชาคมตำบล พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้กำหนดจัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึง การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Country), นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Thailand 4.0, ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชนซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง, สถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง, การปกครองระดับท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน),โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองนา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ความมีประสิทธภาพ ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

Visitors: 28,059