การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณรักษ์สิ่งแวดล้อมแค่ไหน?
ผู้บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชาวไทยสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1.   กลุ่มรักษ์จริงจัง มีการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมกิจกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.   กลุ่มรักษ์รีไซเคิล สนใจการบริโภคเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

3.   กลุ่มรักษ์เฉพาะกลุ่ม สนใจบริโภคทั้งสินค้าและข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เป็นไปเฉพาะกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว

4.   กลุ่มไม่รักษ์ ไม่สนใจการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5.   กลุ่มรักษ์สันโดษ สนใจการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารหรือรับข่าวสารอย่างกระตือรือร้น

Visitors: 23,770