ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประเภท ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ผลงานที่สำคัญ หมายเหตุ
1. ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 1. นางปาน นวไตรทิพย์สกุล 198 2 ผ้ามัดหมี่  
  2. นางอุบล  วารินทร์ 9 2 ผ้ามัดหมี่  
  3. นางสมร ตีนาเต 115 2 ผ้ามัดหมี่  
  4. นางทองสุข  พาภาคผาย 16 13 ทอผ้า  
  5. นางสีหา  สอนสิลา 83 14 ผ้ามัดหมี่  
  6. นางคำไพ  แถวโสภา  127 14 ผ้ามัดหมี่  
  7. นางกัณหา  คมไธสง 247 14 ทอผ้า  มัดหมี่  
  8. นางสไบแพร  กัณหา 47 14 ทอผ้า  มัดหมี่  
  9. นางสะอิ้ง  แก้วไทย 39 5 ทอผ้ากี่กระตุก  
  10. นางโสภา  ดีไพร 264 14 ทอผ้า  มัดหมี่  
2. เครื่องจักรสาน 1. นายเกลี้ยง  ชินหัวดง 11 2 จักสานไม้ไผ่  
  2. นายนุ  ตินาเต 115 2 จักสานไม้ไผ่  
  3. นายหนม  ผาน้อยวงค์ 79 2 จักสานไม้ไผ่  
  4. นายสมศรี  แสงศรี 33 10 จักสานทั่วไป  
  5. นายมา  ลุ่มปะถา 25 10 จักสานทั่วไป  
  6. นายพงษ์  บุญทุม 27 10 จักสานทั่วไป  
  7. นายตู้  อินทร์วิเชียร 3 13 สานแห  
  8. นายชุม  พูนนอก 5 13 สานแห  
  9. นายอ้าย  ชินหัวดง 48 14 จักสาน  
  10. นายสา  จันทร์ทาอ่อน 50 14 จักสาน  
  11. นายสุรพล  สืบสำราญ 194 14 จักสาน  
3. เครื่องไม้ 1. นายคาน  ปะวะโน 6 2 ทำวงกบประตู  
  2. นายชม  สัตย์ซ้ำ 160 2 ทำบ้านเรือน  
  3. นายณรงค์  แกรงพิมาย 207 2 ทำบ้านเรือน  
  4. นายสม  สอนสิลา 83 14 เครื่องไม้  
  5. นายหนุ่ย  คมไธสง 147 14 เครื่องไม้  
  6. นายธวัชชัย  ภักดีตุละ 153 2 ช่างไม้ เฟอร์นิเจอร์  
  7. นายนิพนธ์  พิมพ์ลี 234 14 เครื่องไม้  
Visitors: 25,525