โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

Visitors: 27,854