ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 

(e - bidding)    ประกาศ  ณ  วันที่  4  ธันวาคม  2563

 

Visitors: 12,161