ศูนย์เรียนรู้กีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

                         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
************************************************
การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใสซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอื้ออํานวยให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาตินําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และการกีฬายังเป็นสื่อสำคัญในการพัฒนาคนในสังคมให้มีความสามัคคีมีระเบียบวินัยรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ
เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  จึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ตามแนวทางการถ่ายโอนภารกิจงานส่งเสริมกีฬาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจและรักการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายรวมตัวกันจัดตั้งชมรมกีฬาในพื้นที่
2. เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ของศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้านให้ประชาชนรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้บริการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการออกกําลังกายแก่ประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อดำเนินการติดต่อประสานงานในการจัดทำแผนงานส่งเสริมการกีฬาในการขอรับงบประมาณ และนำไปสู่การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม   พ.ศ.  256
Visitors: 27,852