เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

       องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายกุศล อินทะวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว และพนักงานส่วนตำบล ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตที่จะปฏิบัติหน้าที่แลบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล        ให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

Visitors: 27,854