มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563

<< รายงานผลการประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

<< รายงานการประชุมเพื่อแสดดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563

<< บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานฯ

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

<< คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานVisitors: 28,058