มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


   *** แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

             >> รายงานการประชุมเพื่อแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปี พ.ศ. 2563  ที่ผ่านมา

             >> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ในปีที่ผ่านมา 

                   พ.ศ. 2563

             >> บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานฯ

   *** มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

             >> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปี 2564

             >> บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานฯ


Visitors: 28,058