Q&A

#1 โดย: อัมพร [IP: 101.51.67.xxx]
เมื่อ: 2022-03-11 15:31:23
ขอไฟฟ้าเกษตรยังไงคะ
#2 โดย: สมพงษ์ [IP: 101.51.67.xxx]
เมื่อ: 2022-03-11 15:35:03
ขอจดทะเบียนพานิชย์ยังไงครับ ถ้าอยากเปิดร้านค้า
#4 โดย: นิติกร [IP: 101.51.67.xxx]
เมื่อ: 2022-03-11 15:44:44
@สมพงษ์
ให้มาติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
และเตรียมเอกสารมาด้วย ดังต่อไปนี้ค่ะ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
#5 โดย: เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง [IP: 101.51.67.xxx]
เมื่อ: 2022-03-31 10:08:54
@อัมพร
ให้มาติดต่อที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
และเตรียมเอกสารมาด้วย ดังต่อไปนี้ค่ะ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ชื่อผู้ตอบ:

แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

     

    1.) "ระบบแสดงความคิดเห็น" ช่องทางการ รับฟัง ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

    2.) "ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับประชาชน" ช่องทางการรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน

    3.) "ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล" ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบุคลากรในสังกัด เพื่อปรับปรุง แก้ไข เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบริหารงานบุคคล

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,059