การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      

                                                การนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

         *** แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  >> รายงานผลการดำเนินการภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                        (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปี 2564

                   >> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

                         ประจำปี 2565

                    >> บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานฯ

         *** ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                    >> มาตรการป้องกันการรับสินบน

                    >> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม

                    >> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจฯ

         *** การจัดทำช่องทาง E - service ให้บริการแก่ผู้รับบริการ

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/qny1ze

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/qny1ze

Visitors: 27,852