ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

     

    1.) "ระบบแสดงความคิดเห็น" ช่องทางการ รับฟัง ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

    2.) "ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับประชาชน" ช่องทางการรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน

    3.) "ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล" ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบุคลากรในสังกัด เพื่อปรับปรุง แก้ไข เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบริหารงานบุคคล

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ 

Visitors: 28,058