การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 16,115