07 ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นำโดยนายชัยอนันต์ กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ผู้นำท้องที่และพนักงานส่วนตำบล ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

Visitors: 28,059