ร้องเรียน/ร้องทุกข์

    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ที่ 582/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

     ****  รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพรวม 6 เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

     ****  รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพรวม 6 เดือน) ระหว่างเดือน เมษายน 2562 - ตุลาคม 2563

Visitors: 27,853