สำนักปลัด

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

 • รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

  นางธันยทรัพย์ อิ่มพรมราช
  093-823-3275
 • -ว่าง-

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • หัวหน้าสำนักปลัด

  นางสาวปิ่นแก้ว สุภาษิต
  085-097-2344
 • นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

  นางจุฑารัตน์ แก้วสุพรรณ
  084-823-6748
 • นิติกรปฏิบัติการ

  นางสาวอริษา ศีลาชัย
  098-132-3383
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  นางสาวเกตุมณี เนื้อดี
 • -ว่าง-

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  นางสาวจุทามาศ รััตนตรัยวงค์
  061-963-2653
 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 • นักจัดการงานทั่วไป

  นางธมน เทือกเพีย
  087-2464536
 • ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  นางสาวอัมพร มะลังศรี
  093-396-8806
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

  นางสาวปณิสรา ชุมเพชร
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  นายตฤณนิวัฒน์ ไขสีดา
 • พนักงานขับรถยนต์

  นายณรงค์ศักดิ์ ชุ่มกลาง
 • พนักงานขับรถยนต์

  นายวรพงศ์ อินแผลง
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  นางสาวกฤษณา ชมภูจันทร์
 • คนงาน

  นายทวีศักดิ์ ประพาลา
 • คนงานตกแต่งสวน

  นายวิโรจน์ ตาไธสง
 • คนงาน

  นายพงษ์ศักดิ์ คำป้อง
 • คนงาน

  นางสาณัฐนรัน อินหล้า
Visitors: 27,854